12 Juli
  

Ingen fordømmelse!

   Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Rom 8:1

  
Ingen - absolutt ingen - fordømmelse! Å, den som kunne tro det fullt ut!
   Av og til får vi, ved Åndens åpenbaring, se inn i dette på en slik måte at vi ikke frykter for noe, men går innfor den tre ganger hellige Guds trone med den største frimodighet. - Men ofte kjenner vi på den skyhet overfor Gud, som synden skaper. Vi makter likesom ikke å tro det fullt ut, som vi så gjerne ville. Men Ånden virker likevel tro nok i vårt hjerte til at vi tross alt våger oss innfor Ham.
   Kanskje kan det være en hjelp for deg å vite, at det er det første Gud ønsker - nemlig å virke en slik tro i ditt hjerte, tro på Jesu Kristi fullbrakte verk, så du våger deg innfor Ham med frimodighet! Hør bare hva apostelen vitner: «Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen.» (Hebr 10:19).
   Merk deg hva apostelen peker på som frimodighetens grunn her, nemlig Jesu blod! Du forstår nok, at det ikke er spesielt fromt å tvile på fortreffeligheten av det!
   Det skal anspore deg til å være dristig, kaste alle følelser og meninger til sides, og så gå inn på Herrens eget ord og løfte. Da får du nemlig oppleve og erfare, nettopp hva vi leser i Guds eget ord her i dag: Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus!
   «- og ved Ham forlike alle ting med seg selv da Han gjorde fred ved blodet på Hans kors - ved Ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene.» (Kol 1:20).
   Det er ingen fordømmelse der hvor forlikelsen er!