10 Juli
  

Evig den samme!

   Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Hebr 13:8

   «Jeg, Herren, har ikke forandret meg!» (Mal 3:6).
   Slik talte Han til Israelsfolket gjennom profeten Malakias i den gamle tid, og slik taler Han også videre til den nytestamentlige menighet gjennom apostelen - slik vi hører det fra Hebreerbrevet her.
   Det er for å minne dem om at den som har kommet til Ham, og har tatt sin tilflukt til Ham, han har fått sine føtter satt på en klippe, slik som David vitner om det. (Sal 40:3). Altså på noe fast og grundig, noe som på ingen måte rokkes, men forblir som det var, også etter at stormen har fart forbi.
   Så tenker du så snart: Jeg må få satt mine føtter på denne klippen, og ikke minst: Jeg må sørge for å bevare mine føtter på denne klippen!
   Ja, Herren advarer mot frafall, for at du ikke skal få høye tanker om deg selv, men holde deg nær til Ham - men det er ikke i samsvar med disse dine før nevnte tanker David vitner om, men: «Han satte mine føtter på en klippe!» Og Han må også bevare dem der, som han peker på videre i sitt vitnesbyrd: «Han gjorde mine trinn faste.»
   Slik er Herren! Og slik er Han da også for sitt folk - de som har tatt sin tilflukt til Ham. Hans ord og løfte, står fast!
   Om du har sviktet, så har allikevel ikke Han gjort det. Derfor kalles den frafalne tilbake (bl.a. Jer 3:12; 14; 22) - tilbake til den trofaste Gud, Han som forblir trofast, selv om vi er troløse! (2 Tim 2:13).
   Kanskje er det denne Herre du fremfor alt trenger å se i dag? Han som forlater synd og sletter misgjerning ut.
   Du er kalt til å tro dette, og vende deg til Ham! Det er jo Guds eget ord som forkynner deg det! Så les og tro!