1 Juli
  

Navnet Jesus!

   Hun skal føde en sønn, og du skal gi Ham navnet Jesus, for Han skal frelse sitt folk fra deres synder. Matt 1:21

   Folk flest tenker på Jesunavnet, slik som de tenker på en hvilken som helst kjent historisk skikkelses navn - altså bare en betegnelse. Men Jesu navn er så mye mer, det åpenbarer både Hans vesen, Hans person og Hans oppgave. Det betyr: «Herren er frelse.»
   Han er altså Herren selv, som det forkynnes oss klart i juleevangeliet, direkte fra himmelen: «I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids stad.» (Luk 2:11). Det er Hans person.
   Videre åpenbarer det Hans vesen, nemlig dette at «Gud er kjærlighet!» (1 Joh 4:8). Hans vilje til frelse. Han gjør seg selv til frelse - ja, til selve frelsen!
   Men det som særlig understrekes i dette verset, det er hva Hans oppgave her i verden var: «Han skal frelse sitt folk fra deres synder!»
   Merk deg det, du som stadig sliter med deg selv og aldri synes å spore noen forbedring - Han skal frelse sitt folk fra deres synder! Han skal gjøre det! Og for vel 2000 år siden ropte Han ut sitt Fullbrakt! fra korsets tre. Det har du vel hørt mang en gang?
   Ja men, da har Han jo frelst deg fra dine synder! Han har jo fullført sin oppgave her på jord. Derfor reiste også Faderen Ham opp fra de døde - for Hans gjerning var fullkommen i Hans øyne.
   Skulle ikke det som er fullkomment i Guds øyne også være det i dine? Hvordan kan du finne feil og svakheter ved det som Han erklærer å være hellig og rent og fullkomment?
   Men igjen: Hva er det da som er hellig og rent og fullkomment i Hans øyne? Jo, Jesu renselse for dine synder!
   Ta det med deg videre nå, og pris Hans navn som gjorde dette mulig: Jesu navn!